Bảng giá

Chọn một mức giá theo tính năng bạn muốn sử dụng

Cơ Bản

2,000,000.00đ

Yearly
 • Giới hạn sản phẩm 20
 • Giới hạn lưu trữ 500MB
 • Use your custom domain
 • Use subdoamin only
 • Quản lý hàng tồn kho
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • SEO Sitemap
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Hình ảnh
Start With (Cơ Bản)

Chuyên Nghiệp

5,000,000.00đ

Yearly
 • Giới hạn sản phẩm 50
 • Giới hạn lưu trữ 2,000MB
 • Use your custom domain
 • Use subdoamin or custom domain
 • Quản lý hàng tồn kho
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • SEO Sitemap
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Hình ảnh
Start With (Chuyên Nghiệp)

Nâng Cao

10,000,000.00đ

Yearly
 • Giới hạn sản phẩm 100
 • Giới hạn lưu trữ 10,000MB
 • Use your custom domain
 • Use subdoamin or custom domain
 • Quản lý hàng tồn kho
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • SEO Sitemap
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Hình ảnh
Start With (Nâng Cao)